KRAFT PONY

PONY 004 orange
PONY 005 green
PONY 003 rose
PONY 001 blue